Hanuman Chalisa in Marathi

Hanuman Chalisa in Marathi

॥ दोहा ॥ श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि |वरणौ रघुवर विमलयश जो दायक फलचारि ‖बुद्धिहीन तनुजानिकै सुमिरौ पवन कुमार |बल बुद्धि विद्या देहु …

read More